Feestdagen

 
Feestdagen 2019
Feestdagen 2020
Nieuwjaarsdag
Dinsdag 01/01/2019
Woensdag 01/01/2020
Goede vrijdag
Vrijdag 19/04/2019
Vrijdag 10/04/2020
1ste Paasdag
Zondag 21/04/2019
Zondag 12/04/2020
2de Paasdag
Maandag 22/04/2019
Maandag 13/04/2020
Koningsdag
Zaterdag 27/04/2019
Maandag 27/04/2020
Bevrijdingsdag
Zondag 05/05/2019
Dinsdag 05/05/2020
Hemelvaartsdag
Donderdag 30/05/2019
Donderdag 21/05/2020
1ste Pinkersterdag
Zondag 09/05/2019
Zondag 31/05/2020
2de Pinkersterdag
Maandag 10/05/2019
Maandag 01/06/2020
Systeembeheerder
Vrijdag 26/07/2019
Vrijdag 31/07/2020
1ste kerstdag
Woensdag 25/12/2019
Vrijdag 25/12/2020
2de kerstdag
Donderdag 26/12/2019
Zaterdag 26/12/2020